Nederlandse scholen bleven dicht door staking

Heel wat Nederlandse scholen bleven dinsdag 6 maart gesloten wegens een staking van het onderwijzend personeel tegen de aangekondigde bezuinigingen. Ze eisten ook een verbetering van de kwaliteit van onderwijs voor alle kinderen.

Inclusief onderwijs

Vanaf augustus worden in Nederland verregaande hervormingen doorgevoerd in het onderwijs en zijn bezuinigingen en ontslagen gepland. De hervormingen moeten de scholen hervormen naar het systeem van inclusief onderwijs, of zoals de Nederlanders het zelf noemen 'passend' onderwijs. Vooral in het onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie of ADHD vreest het personeel voor de gevolgen. Ze eisen ook een verbetering van de kwaliteit van onderwijs voor alle kinderen. De Nederlandse regering hoopt met de voorgenomen hervormingen zo'n 300 miljoen euro te besparen.

Ook in Vlaanderen?

In Vlaanderen gaan ook meer en meer stemmen op om te evolueren naar inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs is een streefdoel van een VN-verdrag dat door ons land werd ondertekend. Wij hadden recent nog een artikel over een open brief van Prof. Dr Wim van den Broeck en Mevr. Eva Staels waarin ook openlijk gepleit wordt voor de invoering van inclusief onderwijs in Vlaanderen.
Ook in Vlaanderen zien enkele politici, zoals Vlaams Volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert van LDD, in de invoering van inclusief onderwijs een oplossing om te kunnen besparen. In zijn Blog stelt hij zich openlijk de vraag waarom een leerling in het buitengewoon basisonderwijs jaarlijks 10000 euro meer kost dan in het gewone basisonderwijs. Integreren in het gewone onderwijs lijkt een betere oplossing voor iedereen, waarbij het kostenaspect voorop staat. Het risico dat de hervorming van het onderwijs dus ook hier gekoppeld zal zijn aan een forse besparing valt zeker niet uit te sluiten!

Wat is inclusief onderwijs?

Bij inclusief onderwijs gaat men uit van de rechten van het kind en de overtuiging dat het welbevinden van het kind voorop moet staan. Ieder kind heeft recht op onderwijs in zijn eigen omgeving. De opdeling in 'gewone' en 'buitengewone' scholen moet dus weggewerkt worden. Uit ervaringen in het buitenland zou blijken dat inclusief onderwijs beter is voor zowel kinderen met als zonder een beperking.
Kinderen zonder beperking leren in zo'n systeem omgaan met kinderen met een beperking en omgekeerd leren kinderen met een beperking in een omgeving waar de beperking niet centraal staat. De doelstelling is dat kinderen met een beperking bijkomende zorg en ondersteuning op maat genieten binnen de vertrouwde leeromgeving. Om dit te kunnen realiseren wordt er les gegeven op meerdere niveaus. Verder wordt er gestreeft naar een grote betrokkenheid van onderwijzend en ondersteunend personeel en de ouders van het kind.

Informatie en links

Meer informatie over inclusief onderwijs
Universiteit gent
www.inclusiefonderwijs.be
Reacties:

 Wim Van den Broeck - 10/03/2012 11:22

Voor alle duidelijkheid: wij hebben in onze open brief helemaal niet gepleit voor de invoering van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Wij hebben de overheid daarin wel geconfronteerd met enkele tegenstrijdigheden. Ook al vinden we dat er in het VN-verdrag zinnige dingen staan, wij zijn niet voor de ontmanteling van het buitengewoon onderwijs, zoals het VN-verdrag dat in feite vraagt. Wij zijn voor inclusie inzoverre het kind cognitief meekan in de klas. Inclusie van mentaal gehandicapte kinderen vinden we niet evident, precies omdat een reële participatie aan het onderwijs hier niet mogelijk is. Ik zal binnenkort (nadat de bespreking in het Vlaams parlement achter de rug is) hier een bericht plaatsen dat we onlangs stuurden naar de leden van de parlementaire commissie waarin we omstandig uiteenzetten wat de problemen en tegenstrijdigheden zijn in de plannen van de overheid.

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)